http://www.tray-fa.com

Besi Hayvanlarinin Beslenmesi Print E-mail


BESİ MEVSİMİ
 Image    Besi için en uygun mevsim sonbahar dır. Hayvan yetiştiricileri elde bulunan fazla hayvanları kışın bakımı zor olacağından  elden çıkartmak isterler , bu nedenle fiyatları daha düşük olur. Besi için yem sıkıntısı çekilmez . Besi sonu  fiyatların daha yüksek olduğu bir döneme rastlar . Havalar serinlediğinden hayvanların sıcaktan etkilenmeleri azalmış olur.

BESLENME  ŞEKİLLERİ
  Besicilik, beslenme süresine, beslenme düzeyine, yemleme şekline ve mevcut hayvanların yaşına göre değişik yöntemlerle yapılmaktadır.

1-  Yaşa göre     :
     Genç hayvanların , büyüme ve    gelişme döneminde bulunan hayvanların besiye alınması şeklindedir. Bu besi türüne et besisi veya protein besisi denilmektedir.    Yaşlı hayvanların diğer bir değimle gelişmelerini tamamlamış hayvanların besisine yağ besisi veya semirtme besisi denilmektedir.
 
2- Besi süresine göre :
         Kısa süreli besicilik 120 gün veya daha kısa sürede gerçekleştirilen besiciliktir. Orta süreli besi 120 –240 gün arası , uzun süreli besi 240 gün ve daha uzun sürede yapılan besiciliktir.
          Kısa süreli besi yılda üç dönem , orta süreli besi yılda iki dönem , uzun süreli besi yılda bir dönem olarak yapılabilir.

3- Beslenme yöntemine göre :
a- Yoğun besicilik ( Tam besi)
b- Yaygın besicilik ( Sınırlı besi)
    Tam beside 100 kg canlı ağırlığa karşılık günde 1,5-2 kg. yoğun yem verilir .
    Sınırlı beside günde hayvan başına 1,4 kg yoğun yem verilir.   
 
 4- Yemleme şekline göre :
a- Mera besisi
b- Ahır besisi
c- Mera + Kışlama besisi
       Besi ile hayvan vücudunda birçok değişiklikler meydana gelmekte olup yaş ilerledikçe vücuttaki su ,protein ve kül miktarı azalmakta buna karşılık yağ miktarı artmaktadır.  

BESİ HAYVANLARININ BESLENMESİ
Imagea- Süt Buzağısı Besisi
  Yağlı sütle yapılan besi : Buzağı doğduktan sonra başlayıp 7-10 hafta süren beslenme şeklidir. Buzağıya gittikçe artan yağlı süt verilerek ağırlığının 90-100 Kg. canlı ağırlığa ulaşması sağlanır. Ancak süt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ekonomik değildir.

     Yağlı-yavan süt karışımı ile buzağı besisi : Bir kısım yağlı 3 kısım yavan süt karıştırılarak yapılan besiciliktir. Buzağılar 100 Kg oluncaya kadar devam edilir. Bu süre ortalama 8 haftadır. Bu şekilde beslenen buzağıların etleri çok lezzetli ve yumuşaktır.

b- Dana Besisi :
     Buzağılar 15 haftaya kadar yağlı ve yavan sütle, sonraları yem maddeleri verilerek beslenirler. 6-8 ay kadar devam eder bu sürede danalar 200 Kg. kadar ulaşırlar.

      Hızlı dana besisi 12-13 hafta da gerçekleşir. 150 Kg canlı ağırlık hedeflenir. Bu beslenme şeklinde hayvanlara süt, süt yan ürünleri ve sütün yerine geçen maddeler dışında hiçbir yem verilmez. Doğumdan sonra  ikinci hafta da başlar , verilecek maddeler hayvanın sindirim organlarının kapasitesine uygun olarak ayarlanır. Kapasitenin üzerinde verildiğinde sindirim bozuklukları , ishal görülür. Bu durumda miktar azaltılmalı yulaf lapası verilmelidir. Besiye başlandığında ilk gün 1-1,5 Litre ılık su içirilmeli daha sonraki günlerde sıvı yemlere geçilmelidir. Verilen yemler günde 3-4 öğüne paylaştırılmalı miktarları zamanla artırılmalıdır. Besin maddelerinin sıcaklığına ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.
     
   Uzatılmış Dana Besisi : Bu beside de açık soluk renkte beyaz et elde edilmesi amaç edinilmiştir. İki türlü uygulanabilir. Birincisinde yağsız süt+ süt tamamlayıcı maddeler ile beslenme uygulanır sonuçta 160 –180 Kg. canlı ağırlık elde edilir. İkincisinde içecek + yoğun yem ile beslenme uygulanır . Besi sonunda 180-200 Kg. Canlı ağırlık elde edilir.
   
c- Genç Boğa Besisi :
     Genç boğa besisi karlı bir besi türü olup , hayvanlar günde 1 Kg .kadar canlı ağırlık kazanabilirler. Boğalar ne kadar erken besiye alınırlarsa et kaliteleri de o kadar iyi olur. Bunun için buzağılar 15 haftalık oluncaya kadar sütle beslenirler . Bundan sonra yem maddeleri verilir. 2-2,5 yaşına geldikleri zaman boğalar 350-500 Kg. ulaşmış olurlar.

d- Düve ve Genç İnek Besisi :
     Dişi hayvanlar boğalara göre  daha geç geliştikleri için bunları beslemek  2 yaşına kadar devam eder. Bu zaman içinde sığırlar 300-400 Kg. ağırlığa ulaşırlar. Beslenme de silaj , mera otu , melas kullanılmalıdır.

BESİN MADDESİ İHTİYACI

      Sığırların beslenmesinde  protein – vitamin ve minerallere ihtiyaç duyulmakta dır. bunlarda hayvanın yaşına , cinsine , ırkına göre miktarları ayarlanıp uygulanması gerekmektedir.   
       
Protein İhtiyacı  :
     Besicilikte , özellikle genç hayvan besisinde   et şeklinde günlük canlı ağırlık artışı ,  genç hayvanlarda diğer yaşlı hayvanlara göre daha fazla olduğundan  protein ihtiyacı daha çok önem  arz etmekte , sindirilebilir protein ihtiyacının saptanmasında da enerji düzeyi etkili olmaktadır. Beside protein ile enerji arasında belli bir oranın bulunması gerekli olup, genelde bu birim oranı besi başında  sindirilebilir ham protein nişasta birim oranı  1/4-1/5 olup, besi sonuna doğru bu oranı genişletilerek  1/6  1/7  çıkartılır. Pratikte toplam protein ihtiyacının karşılanması için  % 12-14 ham protein içeren  rasyonların kullanılması gereklidir. Zira böyle bir rasyonla hayvan başına günde  590- 1315 Kg . ham protein sağlanır. Protein ile diğer besin maddeleri arasında ki oranda önemli olup,  tüketilen karbon hidrat ve yağ miktarı aynı enerji miktarı arttıkça protein birikimi de artmakta dır. Protein birikimi yaşa göre de değişmekte , genç sığırlarda günlük protein birikimi yaşlı hayvanlardaki günlük protein birikiminden çok fazla olmaktadır.

       Hayvanların  tür ,ırk , yaşı ve canlı ağırlık artışına göre besi başı ve sonu sindirilebilir protein oranları değişmekte olup, BULGURLU , Günlük canlı ağırlık artışına göre  dana ve genç sığırların günlük sindirilebilir protein ihtiyacını  şu şekilde bildirmiştir.
 Canlı Ağırlık (kg)              Sindirilebilir .Protein.(g)
-------------------------------------------------------------
120-150 370-470
280-320 550-650
330-400 650-800
450-550                                 800-850

Enerji İhtiyacı :
      Sığır besisinde önde gelen diğer ihtiyaçlarından biri de enerjidir.
     Genellikle genç ve yaşlı hayvan besilerinde  1 Kg artış için  enerji miktarı ( nişasta birimi ) yaşa bağlı olarak değişmektedir. Yaşlı sığır besisinde  1kg artış için 0.84 , 12 aylık yaşta 1.47 , 24 aylık yaşta 1.96 ve 36 aylık yaşta  2.45 nişasta birimine  ( NB ) İhtiyaç vardır.

     Genç ve yaşlı sığırların enerji ihtiyaçları uygulanan besi yöntemine , günlük canlı ağırlık artışına göre değişmektedir.
 
    Beside kaba yemlerde önem taşımaktadır. Kaba yemler kuru madde oranları yüksek ham selüloz bakımından zengin yemlerdir. Kaba yemler sindirim organlarının doldurulmasında , sindirim olayının düzenli yapılmasında ve açlık hissinin giderilmesinde önemli rol oynar. Ayrıca içindeki vitamin ve mineral maddeler önem arz eder. İhtiyaç duyulan enerji ve proteinin bir kısmı kaba yemlerden karşılanabilir. Normal uzunlukta besilerde besiye kaba yemle başlanır besi ilerledikçe kaba yem miktarı azaltılarak kesif yem miktarı artırılır.    
 

 
< Prev   Next >

Ana Menu

Ana Sayfa
TARIM
ARASTIRMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LINKLER
Ara - Bul
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tarim Bölümü

Counter

Free Counter